VäLKOMMEN TILL SPARREHOLM

STADGAR -Sparreholms bygderåd

§1 Firma/förening

Föreningens namn är Bygderåd Sparreholm ideell förening.

 

§2 Ändamål

Föreningen är självständig, partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Verksamheten kan uppdelas på sektioner för vilka styrelsen fastställer arbetsordning. Föreningen skall sträva efter att få fungera som remissorgan gentemot berörda myndigheter.

 

Föreningen skall genom projekt främja Sparreholms förnyelse och ekonomiska utveckling inom det fastställda området. Föreningen skall verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska området.

 

Föreningens målsättning är att göra orten känd och uppskattad, att verka inom orten till trevnad och nytta för företag, ortsbefolkning och besökande.

 

§3 Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sparreholm, Södermanlands län

 

§ 4 Medlemskap

Envar för föreningens syfte intresserad person kan vinna inträde i föreningen såsom medlem mot en årlig avgift.

 

§5 Avgifter

Föreningsstämman beslutar om medlemsavgifter.

 

§6 Styrelse

Styrelsen ansvarar gemensamt för föreningens tillgångar. Styrelsen består av lägst 4 och högst 10 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter.

 

Styrelseledamot utses för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits, dock skall mandattiden bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår varje år.

 

Styrelsen sammanträder varje månad och därutöver när ordföranden eller minst två av styrelsens ledamöter så påfordrar. För giltigt beslut i styrelsen erfordras att en mer än hälften av hela antalet ledamöter och är närvarande och att en mer än 3/4 av dem biträder beslutet. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

 

Styrelsen utser efter behov ordförande för föreningsarbetet erforderliga sektioner, kommittéer och arbetsgrupper.

 

Styrelsen skall till årsmötet avlämna berättelse över verksamheten under arbetsåret.

 

§7 Konstituering

Stämman väljer ordförande, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

§8 Valberedning

Föreningsstämman väljer en valberedning på 2 - 4 ledamöter.

 

§9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av de personer som styrelsen utser samt i övrigt i den omfattning och på det sätt styrelsen bestämmer.

 

§10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskaps år är kalenderår.

 

§11 Granskning

För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper väljer föreningsstämman för tiden fram till nästkommande ordinarie föreningsstämma en (1) revisorer jämte ersättare för denna.

 

§12 Handlingar

Det åligger styrelsen att senast den 31 mars överlämna erforderliga redovisningshandlingar till revisorn.

 

§13 Revisionsberättelse

Revisorn skall efter verkställd revision avge en undertecknad revisionsberättelse med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma.

 

§14 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall äga rum före utgången av maj månad.

 

§15 Kallelse

Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i dagspress eller via anslag på minst 3 ställen i samhället.

Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före föreningsstämma.

 

§16 Ärenden vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

1 Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande

2 Beslut om stämmans offentlighet

3 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar och fastställande av röstlängd.

4 Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman

5 Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret

6 Revisorns berättelse

7 Fastställande av resultat- och balansräkning

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust

10 Beslut om årsavgift

11 Beslut om arvode till styrelse och revisorer

12 Av styrelsen hänskjutna frågor

13 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

14 Val av ordförande

15 Val av styrelseledamöter jämte ersättare

16 Val av revisor jämte ersättare

17 Fastställande av antal ledamöter i valberedning

18 Val av valberedning

19 Övriga ärenden

 

§17 Motioner

Medlem som önskar få ärende (motion) behandlat vid föreningsstämman skall skriftligen till styrelsen anmäla detta senast den 1 april.

 

§18 Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma sker genom annons i dagspress eller via anslag på minst 3 ställen i samhället.

Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast fyra (4) veckor och senast en (1) vecka före extra föreningsstämma.

 

§19 Omröstning

Omröstning vid stämma sker öppet. Val sker öppet om inte någon röstberättigad begär annat. Vid lika röstetal i fråga om val sker avgörande genom lottning.

 

§20 Förslagsrätt och rösträtt

Rätt att deltaga i stämmoöverläggningar och framställa förslag tillkommer medlemmar.

Alla beslut vid stämman utövas av medlemmar upptagna i röstlängd och som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Röstberättigad får som ombud genom fullmakt företräda endast en medlem. Fullmakten skall vara skriftligt dagtecknad och gäller endast för stämman.

 

§21 Uteslutning

Medlem som inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller eljest av vårdslöshet eller uppsåtligen skadar eller motarbetar föreningen får av styrelsen uteslutas ur föreningen. Sådant beslut gäller med omedelbar verkan.

 

§22 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av föreningsstämman om minst 4/5 av de närvarande så beslutar. För att vara beslutför måste minst hälften av föreningens medlemmar närvara.

 

§23 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna överföras till organisation/er eller motsvarande som fortsätter att arbeta för samhällets utveckling, beslut om detta skall tas av stämma.

 

§24 Tvist

Tvister mellan föreningen å ena sidan samt styrelseledamot, styrelsen, likvidator eller medlem å den andra sidan skall avgöras av svensk domstol.

 

*Tillbaka

 

Kontakt webbredaktionen:

Susanne Enerbranth 070-618 57 71

Lena Wistrand 070-27 11 776